AAA
rss

bekendmaking reglement

De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 24 september 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het oprichten van een meergezinswoning op de hoek Onderstraat/Liefkenswegel.

Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling grondgebiedszaken of kan digitaal geraadpleegd worden