AAA
rss

Bekendmaking reglement

Uitlenen van materialen - vaststellen reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 28 mei 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Uitlenen van materialen  - vaststellen reglement. Het reglement ligt ter inzage van het publiek op de afdeling vrijetijdszaken of kan digitaal geraadpleegd worden: Reglement uitleen materialen GR20180528