AAA
rss

Verkavelingsvergunning - niet meer van toepassing sedert 01/01/2018

Afdeling grondgebiedszaken

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
grondgebied@gavere.be

Dienst ruimtelijke ordening

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
ruimtelijke.ordening@gavere.be

WAT?

WAARVOOR IS ER EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VEREIST?

RO-verkavelingsplan

Wanneer je een perceel grond, gelegen in een bouwzone, wil splitsen in verschillende percelen om er op te bouwen, moet je over een verkavelingsvergunning beschikken.

Wie een perceel grond verdeelt in twee of meerdere kavels met de bedoeling minstens één van deze kavels te verkopen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt worden, is verplicht een verkavelingsvergunning aan te vragen.

Een verkavelingsvergunning kan eveneens worden aangevraagd en verleend met het oog op de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen.

Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen.

WELK FORMULIER

aanvraag van een verkavelingsvergunning

aanvraag van een wijziging van verkavelingsvergunning

WAT KOST HET?

-aanvraag verkavelingsvergunning die de aanleg en uitrusting van nieuwe verkeerswegen of wijziging van bestaande wegen inhoudt: € 250

-aanvraag verkavelingsvergunning zonder aanleg en uitrusting van nieuwe verkeerswegen of wijziging van bestaande wegen : € 125

-aanvraag wijziging verkavelingsvergunning die de aanleg en uitrusting van nieuwe verkeerswegen of wijziging van bestaande wegen inhoudt: € 250

-aanvraag wijziging verkavelingsvergunning zonder aanleg en uitrusting van nieuwe verkeerswegen of wijziging van bestaande wegen : € 50

Verkavelingsaanvragen gaan steeds gepaard met een openbaar onderzoek, de kosten hiervoor worden doorgerekend aan de aanvrager: € 5 per aangetekende zending vermeerderd met een forfaitair bedrag van € 5 voor de bekendmakingsformulieren. Het wijzigen van een verkavelingsvergunning wordt niet onderworpen aan een openbaar onderzoek.

WAT ZIJN DE STAPPEN?

Het dossier wordt in min. 5 exemplaren ingediend bij de dienst ruimtelijke ordening of aangetekend opgestuurd per post.
Bij volledigheid van het dossier wordt een volledigheidsverklaring afgeleverd.
De aanvraag voor een nieuwe verkavelingsvergunning wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 30 dagen. Hierbij zullen de eigenaars van de aanpalende percelen aangeschreven worden en wordt er op het betrokken perceel een gele affiche aangeplakt.

Gedurende dezelfde periode worden eventuele noodzakelijke adviezen ingewonnen.

Nadien zal de aanvraag geadviseerd worden door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar waarna het college beslist. De termijn voor de behandeling van de aanvraag bedraagt maximaal 150 kalenderdagen.

LINK

info verkavelen