AAA
rss

Ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plan van aanleg

Afdeling grondgebiedszaken

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
grondgebied@gavere.be

Dienst ruimtelijke ordening

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
ruimtelijke.ordening@gavere.be

WAT?

Het gewestplan legt voor het volledige grondgebied van Gavere de grondbestemmingen vast. Dit gebeurt aan de hand van een kaart en een beperkt aantal bestemmingsvoorschriften. Omdat de voorschriften van het gewestplan vrij algemeen zijn konden deze voorschriften in het verleden via een bijzonder plan van aanleg (BPA) verfijnd worden.

Een BPA legt voor verscheidene delen van het grondgebied de bestemmingen en inrichting vast. Dit gebeurt aan de hand van heel gedetailleerde voorschriften.
Er zijn verschillende BPA’s van kracht in Gavere, hieronder vindt u een overzicht.

Benaming

Datum goedkeuring

Wijzigingen

Stedenbouwkundige
Voorschriften

Plan

BPA Scheldevallei

goedgekeurd plan

BPA zonevreemde sportterreinen

03/12/2004

BPA zonevreemde bedrijven

28/11/2005

BPA “De Cock-Verstraete”

06/04/2006

Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door de deputatie op 9 februari 2006 kunnen bestemmingswijzigingen niet meer via een bijzonder plan van aanleg maar hanteert men het middel van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen treden in de plaats van en heffen het gewestplan en de bijzondere plannen van aanleg op. Ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen niet zomaar opgesteld worden maar moeten kaderen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ze voeren de ruimtelijke visie zoals vastgelegd in het structuurplan uit.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen vergeleken worden met de vroegere BPA’s.Het grote verschilpunt is dat deze rup’s op 3 niveaus kunnen worden opgemaakt, naargelang de bevoegdheidsafbakening die blijkt uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen:

-Vlaams Gewest: gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (VLARUP)

-Provincies: provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRORUP)

-Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GEMRUP)

Rup’s worden opgemaakt voor een bepaald deelgebied. Voor alle percelen in dit gebied wordt zo heel duidelijk wat er op stedenbouwkundig vlak kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Onze gemeente heeft reeds enkele goedgekeurde rup’ en er zijn er nog enkele in opmaak.

Hieronder vindt u een overzicht:

Benaming

Datum goedkeuring

Stedenbouwkundige
Voorschriften

Plan

Rup lokaal bedrijventerrein

17/07/2008

klik hier

klik hier

Rup tot herziening BPA Scheldevallei

09/08/2007

Rup woningen scheldetalud te Dikkelvenne

11/12/2008

klik hier klik hier

Rup Belgometal

15/02/2007

Rup Sint-Rochus Sint-Amandswijk

29/01/2009

klik hier

klik hier

Rup Oostelijk openruimtegebied

17/07/2014

klik hier

overzichtsplan

detailplannen

Rup Stationsstraat

22/12/2011

klik hier klik hier

Rup Centrum Gavere

RUP Markt en omgeving

06/05/2010

01/08/2013

klik hier

klik hier

klik hier

klik hier

RUP herziening RUP Stationsstraat

17/10/2016

klik hier

klik hier

RUP De Weverij

22/05/2017

klik hier kik hier