AAA
rss

Ruimtelijke structuurplannen

Afdeling grondgebiedszaken

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
grondgebied@gavere.be

Dienst ruimtelijke ordening

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
ruimtelijke.ordening@gavere.be

RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN

WAT?

Dergelijke plannen geven een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van een bepaald gebied. Zij formuleren in grote lijnen een visie op het gebruik van de ruimte voor allerlei maatschappelijke functies, zoals wonen, werken, natuur, handel, landbouw, ...

Echt individuele zaken (dus op perceelsniveau) komen evenwel NIET aan bod in een structuurplan!  Het plan bevat schetsen die de ideeën en de visie uit de tekst illustreren, maar geen kaarten met specifieke perceelsinformatie.

Er worden ruimtelijke structuurplannen opgemaakt op 3 beleidsniveau’s:

Belang voor Gavere

Enkele voorbeelden van gevolgen voor Gavere

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

Gavere = kern in het buitengebied.

In dit gebied overweegt de open en onbebouwde ruimte

Reeds in 1997 vastgesteld

Basis voor provinciale en gemeentelijke structuur-plannen

Wonen: de groei aan woningen moet opgevangen worden in de daartoe best uitgeruste kernen: min 15 woongelegenheden per Ha

Bedrijventerreinen: ENKEL t.b.v. lokale bedrijven, aansluitend bij een hoofddorp of bij een bestaand bedrijventerrein met max van 5 Ha / hoofddorp.

Natuur: De Scheldevallei is structuurbepalend op Vlaams niveau; het versterken van kleine waardevolle natuurelementen is richtinggevend

Landbouw: Landbouwzones afgebakend op Vlaams niveau; bestendigen van agrarisch grondgebruik voor beroepslandbouw in open landbouwgebieden.

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

(PRS)

Gavere behoort tot het zuidelijk openruimte-gebied

Goedgekeurd door Minister op 18 feb 2004

De visie op Gavere, als zuidelijk openruimtegebied, wordt verwoord als ... landelijk landschap en groene long van bovenlokaal belang ...

In het PRS zijn de Gaverse dorpen geselecteerd als:

Gavere en Asper = hoofddorpen

Semmerzake & Dikkelvenne = woonkernen

Baaigem & Vurste = landelijke kernen

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

(GRS)

GRS in lijn met RSV en PRS

Goedgekeurd door Deputatie op 09 feb 2006

Zie verder

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bevat dus kaarten en teksten, die een beeld geven van hoe onze gemeente Gavere er in de toekomst kan uitzien. Een structuurplan is evenwel geen detailplan !

Het plan bevat veel lijnen, arceringen, afgebakende zones, ... die bepaalde functies aan bepaalde gebieden koppelen. Het is dan ook bijzonder interessant na te kijken waar bijv. een nieuwe ambachtelijke zone voorzien wordt of ... hoe het nu met de woonuitbreiding zit ...

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan beschrijft dus de langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente.

Deze visie wordt uitgevoerd via actieplannen waaronder bvb. ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

Deze RUPs zijn qua opzet vergelijkbaar met de vroegere BPA’s, de Bijzondere Plannen van Aanleg.

Volgens de decretale bepalingen ter zake, moet een ruimtelijk structuurplan uit drie delen bestaan, namelijk:

Een informatief gedeelte

omvat alle basisinformatie die nodig is voor de opmaak van het structuurplan. Het is een doelgericht onderzoeken van de bestaande ruimtelijke structuur, te verwachten evoluties, ruimtelijke potenties, enz.

kaart1
Klik om te vergroten

Informatief gedeelte (pdf)

Een richtinggevend gedeelte

formuleert de beleids- en actievoorstellen, die het resultaat zijn van het toetsen van de doeleinden aan de functionele, ruimtelijke en verkeerskundige knelpunten.

De globale gemeentelijke toekomstvisie bestaat erin Gavere verder te laten ontwikkelen tot een woongemeente met een zachte interne groei, in een aangename groene leefomgeving en met een versterkte waardevolle open ruimte.

Gavere wenst een ruimtelijk beleid te voeren gericht op het behoud van het rustige woonkarakter van de gemeente in het buitengebied. De aangroei van nieuwe woningen wordt opgevangen in de kernen van de gemeenten en prioritair in de twee hoofddorpen Gavere-centrum en Asper–station, in mindere mate in de woonkernen Asper, Semmerzake en Dikkelvenne.

Het commercieel apparaat wordt langs de Stationsstraat, uitmondend in het centrum van Gavere, ondersteund. Omwille van de nabijheid van de N60 en de aanwezigheid van een station wordt langs deze activiteitenas ook de lokale bedrijvigheid gesitueerd.

De Stationsstraat moet echter ook nog (verkeers)leefbaar blijven, waardoor gepleit wordt voor een bijkomende ontsluiting op de N60.

In de Scheldevallei primeert de natuurfunctie, in evenwicht met landbouw als belangrijkste grondgebruiker van de vallei. Het gemeentelijk beleid, geconcretiseerd in het BPA Scheldevallei en het lopende landinrichtingsproject wordt hier verdergezet.

Zachte recreatieve mogelijkheden zijn hier op hun plaats.

De steilrand op de rechteroever van de Schelde is landschappelijk een troef. Gezorgd wordt voor openruimtecorridors tussen de paternoster van dorpen op de steilrand die meteen ook doorkijken naar de Scheldevallei mogelijk maken.

Dorpskernen als Vurste, Dikkelvenne en ook Baaigem worden aantrekkelijk ingericht als lokale ontmoetingscentra voor de eigen bewoners. Het omgevende openruimtegebied, bestaande uit open kouterlandschappen doorsneden door een aantal waardevolle beekvalleien, worden voorbehouden voor grondgebonden landbouwactiviteiten. Er wordt een aansluiting gezocht met het regionale

boscomplex van de Makegemse bossen op de grens met Merelbeke.

Ook hier zijn zachte en routegebonden recreatieve mogelijkheden aanwezig.

kaart2

Richtinggevend gedeelte (pdf)

Een bindend gedeelte

omvat een aantal concrete beslissingen en acties betreffende de ruimtelijke ordening die het gemeentebestuur van Gavere binden.

Enkele concrete acties:

Er moeten meer sociale (huur)woningen aangeboden worden door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Daarom zal het gemeentebestuur in actief overleg de huisvestingsmaatschappijen stimuleren om op de juiste plaatsen (volgens haar bouwprogramma) projecten op te starten.

Het BPA Sint-Rochus – Sint-Amandswijk wordt volledig herzien en geactualiseerd. Hierbij wordt de vallei van de Leebeek gevrijwaard van bebouwing. In de zone langsheen de Onderstraat en Broekstraat wordt appartementsbouw tot 3+1 bouwlagen toegelaten.

Voor de bestaande wooncluster in Rotsestraat – Sint-Christianastraat wordt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt waarin beperkte uitbreidingsmogelijkheden worden vastgelegd voor de bestaande zonevreemde woningen i.f.v. het basiswooncomfort en rekening houdend met de landschappelijke waarde van de steilrand en de Scheldevallei.

De visie weergeven in het richtinggevend deel voor de activiteitenas Stationsstraat wordt vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het bestaande industrieterrein te Asper wordt geoptimaliseerd als bedrijventerrein.

Dit betekent o.a. concreet:

- de aanleg van de in het gewestplan voorziene bufferzone

- het behoud en versterken van de Moerbeek als ecologische infrastructuur doorheen de bedrijvenzone

- het voorbehouden van de strook langsheen de Schelde voor watergebonden bedrijvigheid

Er wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld voor het nieuwe lokale bedrijventerrein op de hoek van de Stationsstraat (N459) en de Steenweg (reconversie en uitbreiding van de bestaande ambachtelijke zone).

De ontsluiting zal gebeuren via de Steenweg. De woonstrook langsheen de Stationsstraat wordt maximaal geïntegreerd in het lokale bedrijventerrein.

Locatie nieuw lokaal bedrijventerrein ± 5Ha

Er wordt een actieplan opgestart ter verbetering en verfraaiing van de infrastructuur voor de wandelaar en de fietser. Daarin

wordt de fietsstructuur en de kerk- en buurtwegels geïntegreerd

De volgende gebieden worden geselecteerd als lokale ecologische infrastructuur/

- Leebeekvallei (Gavere)

- Langemeerbeekvallei

- Kerkvijverloopbeek

- Verbinding Dikvijversbeek – Kerkesbeek (Ruspoel Munte)

- Verbinding Boeversbeek – Kerkesbeek (Blauw kasteel Scheldewindeke)

De openruimtecorridors tussen Vurste en Semmerzake, tussen Gavere en Dikkelvenne en tussen Dikkelvenne en Meilegem worden maximaal gevrijwaard van bijkomende bebouwing

Aan het Vlaams gewest wordt gesuggereerd om de Makegemse bossen te laten uitbreiden in de richting van het Hasselsbos.

Er wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld voor de gehele oostelijke openruimtezone. Doelstelling is het gebied te vrijwaren van nieuwe glastuinbouwzetels. Tevens worden in dit plan de ontwikkelingsperspectieven van de zonevreemde woningen en maneges ingeschreven.

Bindend gedeelte (pdf)