AAA
rss

Uittreksel uit vergunningenregister

Afdeling grondgebiedszaken

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
grondgebied@gavere.be

Dienst ruimtelijke ordening

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
ruimtelijke.ordening@gavere.be

WAT?

Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand over de perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van een gemeente.

Het bevat voor het hele grondgebied van de gemeente minstens de volgende informatie per kadastraal perceel:

1° het kadastraal nummer, het huisnummer en de straatnaam;

2° […]

3° de stedenbouwkundige attesten die afgegeven worden;

4° elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en de identiteit van de aanvrager;

5° elke aanvraag voor een verkavelingsvergunning en de identiteit van de aanvrager;

6° elke beslissing met betrekking tot die vergunningen, ook de stilzwijgende beslissingen, in eerste aanleg, beroep, schorsing of vernietiging, en de identiteit van degene die in beroep gaat;

7° het verval van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning;

[7bis° in voorkomend geval, het stedenbouwkundig attest van conformiteit zoals bedoeld in artikel 105, § 3;]

8° de vermelding van elk proces-verbaal dat opgemaakt wordt met betrekking tot inbreuken op dit decreet, het verdere gevolg dat aan deze processen-verbaal gegeven wordt, iedere gerechtelijke uitspraak en de uitvoering van de herstelmaatregelen;

9° de vermelding van elk rechtsmiddel dat aangewend wordt, iedere schorsing, de uitspraken en het gevolg dat daaraan gegeven wordt;

10° het verschuldigd zijn van een planbatenheffing en bewijs van betaling van de planbatenheffing

WELK FORMULIER

Klik hier het aanvraagformulier "Uittreksel uit het vergunningenregister"

WAT KOST HET?

Uittreksel vergunningenregister (art. 5.1.2 §2 CODEX) : € 20 per perceel.

Onder perceel wordt begrepen: het perceel of de percelen welke ruimtelijk één geheel vormen en niet de individuele kadastrale nummers op zich.

WAT ZIJN DE STAPPEN?

De aanvraag wordt ingediend bij de dienst ruimtelijke ordening. Het uittreksel wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van 30 dagen na betaling van de belasting.

LINK

www.ruimtelijkeordening.be