AAA
rss

Overwelven baangrachten

Dienst infrastructuur

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
infrastructuur@gavere.be

Wat?

Onder baangrachten wordt verstaan een gracht die parallel loopt met een openbare weg en als prioriteit heeft het hemelwater van de weg en van aanpalende percelen op te vangen en af te voeren.

De overwelvingen van baangrachten worden beperkt tot de noodzakelijke toegangen tot de aanpalende percelen. In het kader van het beleid integraal waterbeheer, in het bijzonder de voorkoming van wateroverlast, is een maximaal buffervolume noodzakelijk en worden bijgevolg de bestaande grachten maximaal behouden en open gehouden. Wanneer een overwelving in functie van de toegankelijkheid noodzakelijk blijkt kan dit aangevraagd worden bij het gemeentebestuur (zie verder). Toegestane overwelvingen worden uitgevoerd door de aannemer onderhoudswerken, aangesteld door de gemeente, of door de gemeente zelf.

Een overwelving wordt standaard uitgevoerd met rioolbuizen diam 40 cm en zijn beperkt tot een lengte van 5m. Grotere lengtes dienen uitdrukkelijk gemotiveerd bij de aanvraag aan het schepencollege.

Waar kan ik terecht?

Afdeling grondgebiedszaken, dienst infrastructuur

Wat zijn de stappen?

U doet een schriftelijke aanvraag door middel van onderstaand aanvraagformulier bij het college van burgemeester en schepenen.
Het schepencollege keurt de aanvraag goed, of weigert deze.

U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging.

Wat kost het?

Deze kosten zijn integraal ten laste van de aanvrager en worden aangerekend op basis van de eenheidsprijzen van de offerte van de aangestelde aannemer onderhoudswerken, vermeerderd  met de wettelijke prijsherziening.

Na goedkeuring door het schepencollege zal een prijsofferte worden opgemaakt door de aannemer aangesteld door het schepencollege. Deze prijsofferte wordt verstuurd voor goedkeuring naar de aanvrager.Na de goedkeuring van de offerte door de aanvrager worden de werken uitgevoerd.

Welk formulier?

het aanvraagformulier

reglement m.b.t het overwelven van baangrachten