AAA
rss

Wegeniswerken

Dienst infrastructuur

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
infrastructuur@gavere.be

WEGENIS

Hinder in kaart

Op deze pagina is er een opsomming opgenomen van alle werken in de gemeente Gavere die van belang zijn voor een grotere groep inwoners.

We maken hierbij een onderscheid tussen:

A. werken in uitvoering : de aannemer is gestart met de uitvoering of het moment van uitvoering is vastgelegd.

B. geplande werken : de werken worden (administratief) voorbereid en zitten in fase voorontwerp of ontwerp.

A. WERKEN IN UITVOERING

1. Investeringsonderhoud*

KWS /

BETON

 • Baaigemstraat
  • Start: 18 april tem eind juni
  • Omschrijving: de onderhoudswerken omvatten het oppersen en stabiliseren van losliggende betonplaten. Gebroken platen worden vernieuwd.
  • Omleiding
  • Bewonersbrief

Investeringsonderhoud* = het uitvoeren van voornamelijk onderhouds- en herstellingswerken aan betonverhardingen, asfaltverhardingen, allerlei bestratingen, rioleringen, fiets- en voetpaden
Voegvullingen** = om de levensduur van betonnen wegdekken te verhogen dienen de uitzettingsvoegen te worden opgevuld. De voordelen zijn oa. de hoge weerstand tegen vorstschade en de snelle verwerkingstijd (beperkte hinder voor het verkeer). Verder omvat het programma herstellen van scheuren, herstellen van lokale en beperkte betonschade, oppersen en stabiliseren van bestaande betonvakken.

2. Aanleg fietsvoorzieningen Opperweg Dorpstraat Leenstraat

 • Omschrijving: Gavere wenst  te investeren in een duurzame fietsinfrastructuur. Er is gekozen voor het traject Leenstraat - Opperweg - Dorpstraat. De werken worden uitgevoerd in 3 fasen.
  • FASE 1: heraanleg van het kruispunt Opperweg - Ten Edestraat en de aanleg van fietspaden tot aan de Grenadierslaan (rijweg volledig afgesloten)
  • FASE 2: aanpassingen van de schoolomgeving tussen de Schokkaartstraat en het kruispunt met de Ten Edestraat (rijweg volledig afgesloten)
  • FASE 3: Aanleg van verhoogde fietspaden en suggestiestroken tussen de Grenadierslaan en de grens met Melsen (verkeer mogelijk in 1 richting)
 • Stand van zaken:
  • FASE 1: afgewerkt.
  • FASE 2: afgewerkt.
  • FASE 3: start maandag 07 november 2016
   • Omleiding De Lijn
   • De omleiding van het openbaar vervoer zal gedurende enkele weken nogmaals wijzigen, dit tijdens de aanleg van het kruispunt Broeckstraat / Brandweerstraat
 • Start: 02 mei 2016
 • Gepland einde: februari 2017
 • Meer informatie:
 • Contacten:
  • Aannemer Devagro nv, uit Desselgem

3. Heraanleg Kasteeldreef-Molenstraat-Brandweerstraat

 • Roepnaam: DWARS DOOR GAVERE
 • Afzonderlijke informatie op website

B. GEPLANDE WERKEN

1. Heraanleg markt

De doelstelling van het project is het toegankelijker en aantrekkelijker maken van de markt.

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd (DWA en RWA), de wegenis en het marktplein worden volledig vernieuwd.

Daarbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan een juiste balans tussen parkeer- en verblijfplaats.

Een concrete timing voor deze werken is nu nog niet mogelijk aangezien er een participatietraject (inspraak bewoners en handelaars) zal doorlopen worden.

C. HINDER VOOR DE DEUR DOOR WERKEN

Hinder door werken voor de deur - mogelijkheid tot het bekomen van een rentetoelage:

DOEL VAN DE RENTETOELAGE VOOR HINDER BIJ OPENBARE WERKEN

Openbare werken belemmeren vaak de toegang tot een zaak. Minder klanten betekent minder inkomsten. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe groter het omzetverlies. Bestaande korte termijn verplichtingen kunnen niet meer worden nagekomen.

Om een tijdelijk cashflow-probleem op te vangen kan de onderneming een krediet afsluiten bij een erkende kredietinstelling, maar overbruggingskrediet is meestal duur. Met een tussenkomst in de rentelast maakt de Vlaamse overheid het afsluiten van een dergelijk krediet goedkoper.

EENVOUDIGE PROCEDURE

De maatregel wordt gekenmerkt door een sterk vereenvoudigde procedure zonder tussenkomst van intermediairen. De onderneming vraagt zelf de rentetoelage aan. Het Agentschap Ondernemen controleert de basisvoorwaarden en neemt de beslissing tot toekenning van een rentetoelage. De schijven van de rentetoelage worden op vraag van de onderneming rechtstreeks aan haar uitbetaald.

De administratieve lasten voor de ondernemingen zijn bewust zo laag mogelijk gehouden:

 • op de website wordt een eenvoudig aanvraagformulier ter beschikking gesteld dat de onderneming moet invullen en elektronisch kan doorsturen;

 • op de website staat ook een document waarmee de onderneming elektronisch de uitbetaling van een jaarlijkse schijf van de rentetoelage kan aanvragen;

 • het aantal documenten en stavingsstukken die de onderneming moet opsturen, is zeer beperkt.

MEER INFO?

Op www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken vindt u het wettelijk kader, modelformulieren en standaarddocumenten.

Vlaamse overheid

Agentschap Ondernemen

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II-laan 35 bus 12

1030 Brussel

Tel.: 02 553 38 38

Fax: 02 553 37 88

hinderopenbarewerken@vlaanderen.be 

Interessante links