AAA
rss

Conformiteitsattest

Dienst ruimtelijke ordening

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
ruimtelijke.ordening@gavere.be

Wat ?

- De eigenaar-verhuurder kan de conformiteit van een huurwoning aan de geldende normen laten nagaan en vastleggen in een officiële verklaring van de gemeentelijke overheid: hiermee bevestigt die dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is. Op het attest wordt ook de maximale woningbezetting vermeld.

- Dit attest vormt geen huurvergunning, en dient dan ook niet verplicht aangevraagd te worden.

- Na vaststelling van ongeschiktheid, onbewoonbaarheid, onaangepaste bewoning of overbewoning, vervalt het attest echter van rechtswege zodra de burgemeester het besluit hiertoe genomen heeft.

- In het kader van de huursubsidie kan ook de gewestelijke ambtenaar (van Wonen-Vlaanderen) een conformiteitsattest afleveren.

Procedure

De verhuurder kan een attest aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Het college dient zich binnen de 60 dagen uit te spreken aan de hand van een technisch verslag. Indien binnen deze termijn geen uitspraak wordt gedaan, krijgt de aanvrager een attest met de vermelding 'impliciete inwilliging'.

Geldigheidsduur

In principe blijft het attest 10 jaar geldig. Deze termijn kan evenwel verkort worden door verval van rechtswege of intrekking.

Van verval van rechtswege is sprake wanneer een besluit van de burgemeester de ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of overbewoning vaststelt. Dit gebeurt op basis van een woningonderzoek van een gewestelijke ambtenaar.

Intrekking van het attest vereist een uitdrukkelijke formele beslissing, die wordt getroffen wanneer de woning niet meer voldoet aan de kwaliteitsnormen. Deze moet worden voorafgegaan door een uitdrukkelijke aanmaning om de woning terug in regel te stellen. Hiervoor krijgt de eigenaar 6 maanden de tijd.

Link

http://www.bouwenenwonen.be/front.cgi?s_id=313&lang=nl&id=105