AAA
rss

Natuurvergunning

Dienst milieu

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 60
fax 09 389 29 01
milieu@gavere.be

Wat is een natuurvergunning?

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Veel ecologische en landschappelijk waardevolle gebieden zijn aangetast doordat vegetaties als bos en grasland verdwijnen of door wijzigingen van het reliëf. Vandaar dat kleine wijzigingen aan de vegetatie sinds 1998 in bepaalde gebieden verboden zijn.

Andere wijzigingen mogen wel, maar je moet er een natuurvergunning voor hebben. Deze vergunning moet je aanvragen voor:

  • wijzigingen van natuur- en landschapswaarden (vegetatie of kleine landschapselementen) in 'groene' gewestplangebieden,
  • agrarische gebieden met ecologische of bijzondere waarde,
  • internationaal beschermde natuurgebieden zoals de habitat- en vogelrichtlijngebieden.

Aanvraag natuurvergunning?

Burgers en bedrijven kunnen een natuurvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.

Na advies van het agentschap Natuur en Bos kan een vergunning toegestaan worden (al dan niet met voorwaarden) of geweigerd worden.

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing van het gemeentebestuur kan je beroep indienen bij het provinciebestuur.

Die bevestigt, wijzigt of vernietigt dan de beslissing van de gemeente, mits grondige motivering. Enkel bedrijven of organisaties met publiekrechtelijk karakter (zoals ocmw's, polders en wateringen, gemeentebesturen) moeten hun natuurvergunningsaanvraag rechtstreeks bij het provinciebestuur indienen.

Link

http://natuurvergunning.milieuinfo.be