AAA
rss

Personenlijsten en statistieken

WAT?

Lijsten met persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters of statistische gegevens

VOOR WIE?

Het verstrekken van personenlijsten is niet toegestaan aan particulieren.

Enkel  openbare overheden of instellingen, die wettelijk bevoegd zijn om dergelijke lijsten te verkrijgen. Concreet gaat het om instellingen met een lokale activiteit of takenpakket, dat echter te beperkt is om toegang tot het Rijksregister te krijgen.

UITZONDERING:

Instellingen van Belgisch recht, die taken van algemeen nut vervullen en niet nominatief door de Koning zijn aangewezen om toegang tot het Rijksregister te verkrijgen. Het gaat dus om rechtspersonen naar publiekrecht of naar privaatrecht die een caritatieve, culturele of wetenschappelijke doelstelling hebben, met uitsluiting van de instellingen die een winstgevend doel nastreven.
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over de gegrondheid van de aanvraag.

Aan politieke partijen voor verkiezingsdoeleinden. Dit is beperkt tot een periode van 6 maanden voor de gewone verkiezing en 40 dagen voor een buitengewone verkiezing. Enkel lijsten van kiesgerechtigden en beperkt tot de informatie die voorkomt op de kiezerslijsten : naam, voornaam, geboortedatum en adres).

WAAR KAN IK TERECHT?

Bij de dienst bevolking.

WAT KOST HET?

Deze dienst is gratis

WAT ZIJN DE STAPPEN?

U richt een schrijven met uw motivering, het doel van de gevraagde gegevens en welke gegevens u wilt verkrijgen aan het college van burgemeester en schepenen.

Na toestemming van het college van burgemeester en schepenen kan u de lijst komen afhalen of wordt deze u toegestuurd.

De aanvrager wordt ervan verwittigd dat de bekomen informatie niet mag verstrekt worden aan derden of gebruikt mag worden voor andere doeleinden dan deze vermeld in de aanvraag.