AAA
rss

Gemeentelijke administratieve sancties

Afdeling interne zaken

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 00
fax 09 389 29 01
administratie@gavere.be

Wat?

Door het systeem van het gemeentelijke administratieve sanctierecht (GAS) kunnen de gemeenten sneller en efficiënter optreden tegen 'kleine criminaliteit' en openbare overlast op hun grondgebied. Onder 'overlast' verstaan we alle hinder die de normale last overstijgt en daardoor het harmonieus en veilig samenleven van burgers bemoeilijkt.  

De gemeente is voor het vervolgen van die inbreuken en voor het opleggen van de straffen niet meer afhankelijk van de parketten en de strafgerechten die de lokale overlastproblemen dikwijls seponeerden en onbestraft lieten. Bovendien wordt zo het gevoel van straffeloosheid bij de bevolking, de politiediensten, bij de dader en bij het slachtoffer van de overtreding tegengegaan. Omdat de parketten door het GAS ontlast worden, kunnen ze meer tijd en middelen inzetten tegen zwaardere criminaliteit.

Reglementering

De invoering van het GAS wordt in onze gemeente geregeld door het reglement m.b.t. de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van toepassing in de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem.

Je kan hier het integrale GAS-reglement raadplegen.

De toepassing van het GAS-reglement wordt geregeld in een aantal protocolakkoorden die met de procureur des konings werden afgesloten:

Soorten sancties

Overtredingen kunnen door de politie of de aangestelde gemeentelijke ambtenaren worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een bestuurlijk verslag.

De wet voorziet in vier vormen van administratieve sancties:

  • administratieve boete van maximum 350 euro
  • administratieve schorsing van een door de gemeente afgeleverde toestemming of vergunning
  • administratieve intrekking van een door de gemeente afgeleverde toestemming of vergunning
  • tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

Administratieve geldboete

Het proces-verbaal of bestuurlijk verslag van inbreuken op het GAS- reglement worden overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar (ambtenaren van de provincie Oost-Vlaanderen die hiertoe werden aangeduid door de gemeenteraad) en/of aan de Procureur des Konings. Enkel de sanctionerend ambtenaren kunnen een gemeentelijke administratieve boete opleggen. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is dus niet meer nodig.

De geldboetes worden bepaald door de sanctionerende ambtenaar: het maximumbedrag voor meerderjarigen is vastgesteld op 350 euro en voor minderjarigen tussen 16 en 18 jaar op 175 euro.

Minderjarigen jonger dan 16 jaar kunnen niet met een gemeentelijke administratieve sanctie worden bestraft. Bij hen gaat het proces-verbaal nog steeds naar de jeugdrechter.

Tegen de beslissing van de sanctionerende ambtenaar is hoger beroep mogelijk. Dit beroep wordt aangetekend bij de politierechtbank of de jeugdrechtbank.

Administratieve schorsing/intrekking of sluiting

Een administratieve schorsing of intrekking van een toestemming of vergunning afgeleverd door het gemeentebestuur, evenals een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting kan enkel opgelegd worden door het college van burgemeester en schepenen.
Deze administratieve sancties moeten steeds worden voorafgegaan door een waarschuwing dat er een inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal worden opgelegd bij een volgende overtreding.

Beroep tegen de beslissing van het schepencollege kan ingediend worden bij de Raad van State.

Bemiddeling

Wanneer een minderjarige tussen 16 en 18 jaar het reglement overtreedt, dan zal er eerst een bemiddelingsaanbod gedaan worden vooraleer de sanctionerende ambtenaar werkelijk een boete oplegt. In bepaalde gevallen kan een dergelijke bemiddeling ook aangeboden worden aan meerderjarige overtreders.

In de bemiddeling tracht de bemiddelaar een gesprek te organiseren tussen overtreder en slachtoffer waarbij elk zijn verhaal mag brengen, om vervolgens samen te bekijken op welke manier de overtreder zijn daad kan herstellen of de schade kan vergoeden. Bij een positief herstel of vergoeding van de schade zal de sanctionerende ambtenaar overwegen om een minder hoge boete of zelfs geen boete op te leggen.