AAA
rss

Erkenning verenigingen

Dienst jeugd

De Poort - Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 80
fax 09 390 29 01
jeugd@gavere.be

Dienst cultuur en toerisme

De Poort, Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 80
fax 09 389 29 01
cultuur@gavere.be

Dienst sport

De Poort Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 80
fax 09 389 29 01
sport@gavere.be

Wat

De gemeente kan verenigingen als "Gaverse vereniging" erkennen.

Voorwaarden

Om voor erkenning in aanmerking te komen dient de vereniging cumulatief te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. een open vereniging zijn, m.a.w. iedereen kan lid worden van de vereniging op voorwaarde dat hij/ zij de waarden en normen, de reglementen en de doelstellingen van de vereniging eerbiedigt;
  2. een autonoom bestuur hebben dat minstens uit 3 verschillende personen bestaat, bv. voorzitter, penningmeester, secretaris, ...;
  3. over minstens 6 leden beschikken, tenzij de aard van de vereniging een uitzondering verrechtvaardigd;
  4. de meerderheid van de leden met in Gavere zijn woonplaats hebben;
  5. de zetel, het secretariaat of het contactadres van de vereniging is gevestigd in Gavere;
  6. de activiteiten van de vereniging vinden voor minstens de helft plaats in Gavere, tenzij de vereniging kan aantoenen dat er in Gavere onvoldoende aangepaste accommodatie aanwezig is;
  7. de vereniging gebruikt het Nederlands in haar werking en organisatie. Alle gegevens en documenten van de vereniging zijn op de zetel in het Nederlands aanwezig;
  8. gedurende minstens 6 maanden een actieve werking kunnen aantonen, m.a.w. met regelmaat en minstens 1 maal per jaar activiteiten organiseren.

Voor de sportverenigingen geldt cumulatief een bijkomende voorwaarde:

  1. de burgerlijke aansprakelijkheid van de vereniging, haar bestuurders en haar lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn;

Verenigingen die voldoen aan de voorwaarden 1, 2, 5 en 6, maar niet aan alle andere voorwaarden, worden als Gaverse vereniging beschouwd, doch niet als dusdanig erkend.

Procedure

De vereniging vraagt de erkenning schriftelijk aan bij het college van burgemeester en schepenen. Ze voegt bij de aanvraag alle documenten die nuttig zijn om te oordelen of de vereniging aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.

Het college van burgemeester en schepenen zal de aanvraag voor advies voorleggen aan de bevoegde adviesraad. Dit is de adviesraad waarvan het domein het best aansluit bij de hoofdactiviteit van de vereniging. Indien er twijfel of onduidelijkheid bestaat zal de cultuurraad als bevoegde adviesraad optreden.

Het college van burgemeester en schepenen beslist vervolgens over de aanvraag.

Duur van de erkenning

De erkenning geldt in principe voor onbepaalde duur, doch de adviesraden zullen na hun hernieuwing (om de 6 jaar) de lijst van erkende verenigingen evalueren.

Los van deze periodieke evaluatie kan een adviesraad steeds adviseren om de erkenning van een vereniging in te trekken of kan het college van burgemeester en schepenen op eigen initiatief de erkenning van een vereniging intrekken.

Voordelen

Erkende Gaverse verenigingen genieten voordelen ten opzichte van andere verenigingen.

Deze voordelen zijn:

  • in aanmerking komen voor het ter beschikking stellen van infrastructuur aan verenigingen.

Meer informatie

Je kan hier het volledige reglement nalezen.