AAA
rss

Toelage infrastructuur verenigingen

Dienst jeugd

De Poort - Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 80
fax 09 390 29 01
jeugd@gavere.be

Dienst sport

De Poort Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 80
fax 09 389 29 01
sport@gavere.be

Dienst cultuur en toerisme

De Poort, Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 80
fax 09 389 29 01
cultuur@gavere.be

Wat

De gemeente kan een toelage of een lening toekennen voor investeringen in infrastructuur die eigendom is of in gebruik is van verenigingen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • de infrastructuur is geheel of gedeeltelijk eigendom van de gemeente:
  • de gemeente is ertoe gehouden om in te staan voor het verhuurdersonderhoud en er werd in onderling overleg besloten dat een toelage de beste wijze is om de investering te realiseren:
   een investeringstoelage van maximaal 100 % van de investering, beperkt tot maximaal € 125.000 per kalenderjaar per vereniging;
  • de vereniging wil op eigen verzoek investering in infrastructuur:
   een investeringstoelage van minimaal 50 % en maximaal 100 % van de investering, beperkt tot maximaal € 125.000 per kalenderjaar per vereniging;
 • de infrastructuur is eigendom van de vereniging of van een derde
  • de investering bedraagt minder dan € 5.000:
   een investeringstoelage van maximaal 50 % van de investering
  • de investering bedraagt minimaal € 5.000:
   een lening van maximaal 100 % van de investering

Voorwaarden

De vereniging mag voor de investering geen andere toelagen van de gemeente ontvangen.

Procedure

De vereniging vraagt de toelage of de lening schriftelijk aan bij het college van burgemeester en schepenen. Ze doet dit uiterlijk op 1 juli van het jaar voorafgaand aan de uitvoering van de investering.

Als de aangevraagde toelage minder dan € 1.250 bedraagt dan voegt de vereniging bij de aanvraag:

 • een exploitatievoorstel voor de infrastructuur waarbij rekening wordt gehouden met de financiële toestand van de vereniging, de eigen financiële inbreng van de vereniging, de uitbating van de infrastructuur en de eigendomsstructuur van de infrastructuur;
 • een motivering van de investering en een gedetailleerde raming;
 • bij een verbreding van de activiteiten van de vereniging, een bussinessplan dat minstens een periode van 5 jaar beslaat.

Als de aangevraagde toelage € 1.250 of meer bedraagt dan voegt de vereniging teven bij de aanvraag:

 • de recentste balans en resultatenrekening;
 • een verslag inzake het beheer en de financiële toestand van de vereniging.

Het college van burgemeester en schepenen zal de aanvraag onderzoeken en eventueel bijkomende informatie opvragen. Indien de aangevraagde toelage meer dan € 1.250 bedraagt zal de aanvraag ook aan de bevoegde adviesraad voorgelegd worden, tenzij het gaat om instandhoudings-, onderhouds- of herstellingswerken.

Vervolgens zal hetzij de gemeenteraad, hetzij het college van burgemeester en schepenen beslissen over de aanvraag. Elke aanvraag wordt apart bekeken op basis van onder andere opportuniteit en financiële haalbaarheid. De toelage of de lening is immers geen recht, maar een gunst.

Indien de beslissing positief is, zal er een overeenkomst met de vereniging worden afgesloten.

Meer informatie

Je kan het volledige reglement hier nalezen.