AAA
rss

Bezwaar indienen?

Contacteer ons

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 00
fax 09 389 29 01
financien@gavere.be

Openingsuren

ma, di, wo, do, vr: 8.45u-11.45u

maandagavond
17.00u-19.00u

woensdagnamiddag
14.00u-16.00u

Hoe kan ik bezwaar indienen tegen een gemeentebelasting?

U dient uw bezwaar schriftelijk in gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9890 Gavere.
E-mailadres: financien@gavere.be
Fax: 09 384 89 63

U kunt bezwaar indienen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. U motiveert uw bezwaarschrift. Indien u wenst gehoord te worden, vermeldt u dit uitdrukkelijk in uw bewaarschrift.

Tegen de latere beslissing van het college van burgemeester en schepenen kunt u hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Opgeëistenlaan 401A, 9000 Gent.
De termijn voor het indienen van dit beroep bedraagt drie maanden na de aangetekende kennisgeving van de beslissing.

Ook tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kunt u opnieuw verzet of beroep instellen. Tegen het arrest van het Hof van Beroep kunt u tot slot een voorziening in cassatie instellen. De toepasselijke termijnen zijn één maand vanaf de betekening van het vonnis voor het aantekenen van verzet of beroep en drie maanden vanaf de betekening van de bestreden beslissing voor de voorziening in cassatie.