AAA
rss

Gemeentelijke belastingen en retributies

Contacteer ons

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 00
fax 09 389 29 01
financien@gavere.be

Openingsuren

ma, di, wo, do, vr: 8.45u-11.45u

maandagavond
17.00u-19.00u

woensdagnamiddag
14.00u-16.00u

Wat is het onderscheid tussen belastingen en retributies?

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de gemeentelijke overheid.

Voor geschillenbeslechting bestaat een bijzondere procedure.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeentelijke overheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik van maakt van die dienst of prestatie.

In de praktijk worden retributies contant betaald of na toezending van een factuur of schuldvordering. Indien deze onbetaald blijven kan de financieel beheerder op basis van artikel 94, 2° van het gemeentedecreet een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen, indien de schuldvordering onbetwist en opeisbaar is. Het dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.

Er is geen bijzondere procedure voor de geschillenbeslechting inzake retributies die wel tijdig betwist worden. De gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd.

De gemeenteraad stelt de modaliteiten van zowel belastingen als retributies vast.

Informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een gemeentebelasting vindt u hier

Formulier aanvraag vrijstelling leegstandsheffng vindt u hier

Informatie over een eventuele aangifteplicht vindt u hier

Welke zijn de aanvullende belastingen van de gemeente Gavere?

Bij opcentiemen of aanvullende belastingen stelt de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vast. Dit is een percentage van het bedrag van de basisbelasting. Alle andere bepalingen van de belasting (de belastbare grondslag, de belastingplichtigen, de eventuele vrijstellingen, ...) neemt de gemeente over. De overheid die de basisbelasting vestigt (de federale of de gewestelijke overheid), behandelt uw bezwaren.

De twee belangrijkste aanvullende belastingen zijn de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV). De aanvullende personenbelasting (APB) bedraagt 7,30 %, de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) 1.300 opcentiemen. Het gemeentebestuur streeft ernaar om de tarieven van deze aanvullende belastingen zo weinig mogelijk aan te passen. Daarom zijn de beide tarieven gestemd van aanslagjaar 2014 tot en met 2019.

De aanvullende belastingreglementen die van 2014 tot en met 2019 van toepassing zijn vindt u hier:

aanvullende belasting op de personenbelasting ( GR 21.12.2015 - in werking vanaf 01.01.2016)

opcentiemen op de onroerende voorheffing (GR 18.12.2017 - inwerking vanaf 01.01.2018)

opcentiemen op de Vlaamse heffing op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen - vaststellen aanslagvoet 2018-2019 (GR 24.04.2017 - in werking vanaf 01.01.2018)

opcentiemen op de Vlaamse heffing ter bestrijding van leegstaande bedrijfsruimten (GR 22.12.2014 - inwerking vanaf 01.01.2015)

Zijn er nog andere dan eigen gemeentebelastingen die de gemeente int?

In principe kan een gemeente geen gemeentebelastingen innen indien de gemeenteraad niet over een belastingreglement heeft gestemd. De enige uitzondering betreft de (gemeente)belasting op het personenvervoer over de weg. Het decreet van 20 april 2001 zoals gewijzigd op 8 mei 2009 verplicht echter de Vlaamse gemeenten om deze belasting te innen volgens de modaliteiten bepaald in het decreet.

Aanverwante onderwerpen