AAA
rss

Ministerie van Landsverdediging

cd logo luchtmacht1 LUCHTMACHTBASIS: AIR TRAFFIC CONTROL CENTRE

Kwartier Kapitein Vlieger de Heptinne
Molenstraat 69 - 9890 GAVERE

Tel.: 02 442 20 71 Fax: 02 443 92 11
E-mail: filip.vanpoucke@mil.be
http://www.mil.be/aircomp/units/index.asp?LAN=nl&ID=290

KORPSCOMMANDANT
Luitenant-Kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Tom VAN HEUVERSWYN

OPDRACHTEN

CD radomeHet ATCC (Air Traffic Control Centre) SEMMERZAKE verzekert de luchtverkeersleiding van het militaire luchtverkeer en de coördinatie tussen burgerlijke en militaire luchtvaart in het Belgische luchtruim. 
Deze taak werd pas in de laatste 45 jaar belangrijk.

Voordien behoorde het luchtruim vanaf 7000 meter hoogte toe aan militaire gevechtsvliegtuigen.
Met de opkomst van de burgerjets, waarvan de economische kruishoogte boven de 7000 meter ligt, kwam hier echter verandering in.
Naast deze coördinatietaak verleent het ATCC SEMMERZAKE bijstand aan vliegtuigen in nood en hulp bij opsporingen.

VESTIGING

De luchtmachtbasis in gevestigd op 2 plaatsen:

In de Molenstraat (deelgemeente Gavere) zijn de staf en de school gevestigd en in de Ten Edestraat (deelgemeente Semmerzake) de operationele diensten (radar en luchtverkeersleiding).

TEWERKSTELLING

Op de militaire basis zijn er 350 militairen tewerkgesteld, in onze gemeente is ATCC dan ook de belangrijkste werkgever.

PETERSCHAP

Op 4 oktober 2001 nam het Gemeentebestuur Gavere onder het burgemeesterschap van heer Hugo Leroy, tijdens een militaire plechtigheid op de markt van gavere, het peterschap op zich van de lokale militaire basis, het luchtverkeersleidingcentrum van de Luchtmacht: ATCC Semmerzake-Gavere.
Het Gemeentebestuur Gavere en de Luchtmachteenheid, onder het bevel van Kolonel van het Vliegwezen, Stafbrevethouder Carlo Wouters, wensen hiermee de wederzijdse verbondenheid van de natie met de Krijgsmacht te benadrukken.
De wederzijdse intenties werden vastgelegd in de overeenkomst goedgekeurd door de Gemeenteraad van Gavere in zitting van 27 augustus 2001.

OVEREENKOMST TOT PETERSCHAP DOOR DE GEMEENTE GAVERE OVER DE LUCHTMACHTEENHEID ATCC SEMMERZAKE

 1. Tijdseigen maatschappelijke patronen en de opschorting van de legerdienst versterken de actuele tendens waarbij de burger - en militaire wereld steeds verder uit mekaar lijken te groeien. diegene die contacten en bindingen hebben in beide omgevingen, voelen deze tendens sterk aan en trachten nauwere banden te leggen tussen leger en natie.
  Om tot een nauwere binding tussen de burger en het leger te komen, en de reeds goede relaties te bestendigen neemt de Gemeente Gavere het peterschap aan over de Luchtmachteenheid ATCC Semmerzake. Dit peterschap biedt een unieke kans om een zeer positieve bijdrage te leveren aan het versterken van de band tussen leger en natie en tevens deze binding aan de bevolking te tonen.
 2. Het peterschap zal als gevolg hebben dat er veelvuldige contacten komen met de militaire eenheid en dat belangrijke activiteiten georganiseerd worden op socio-cultureel en sportief vlak, waarbij vaak de ganse bevolking of minstens een belangrijk deel ervan betrokken wordt. Bij de organisatie van deze activiteiten zal enige financiële, maar vooral technische en administratieve medewerking gevraagd worden van beide partijen. De samenwerkingsmodaliteiten dienen schriftelijk te worden vastgelegd per activiteit.
 3. In het verleden zijn er altijd goede contacten en verschillende vormen van samenwerking geweest. Bij vaderlandse feesten zijn de “militaire” Gaverlingen eregasten; verenigingen kunnen beroep doen op de materiële dienstverlening en in uitzonderlijke omstandigheden kan de bevolking beroep doen op de militaire hulpdiensten.
 4. Het peterschap is een wederkerige bezorgdheid: er gaan geen rechtstreekse verplichtingen mee gepaard. Het gaat om de “gebruikelijke” verplichtingen die een “peter” heeft tegenover zijn “petekind”.
  Het peterschap is de uitdrukking van de goede band die er tussen de Gemeente Gavere en de eenheid bestaat. De gemeente Gavere en de luchtmachteenheid ATCC Semmerzake zullen zich blijven inzetten om deze relatie betekenisvol te houden.
 5. Zowel de infrastructuur op de militaire basis als deze van de gemeente staan ter beschikking voor activiteiten mits uitdrukkelijk akkoord van de bevoegde autoriteiten. Deze activiteiten zullen steeds gedekt worden door een aangepaste verzekering.
 6. Teneinde de beschikbare infrastructuur in beide gemeenschappen op de meest efficiënte manier te kunnen benutten kan, mits goedkeuring van de gemeentelijke en militaire autoriteiten, technische en materiële steun voorzien worden. Deze steun mag en kan niet een verrijking van één der gemeenschappen tot gevolg hebben en dient overeenkomstig te zijn met de door de wet voorziene reglementering. De steun kan in geen geval in overweging genomen worden indien ze de essentiële taken en functies van de instellingen in het gedrang zou brengen. De steun zal in prioriteit verleend worden aan de activiteiten van sociale, culturele of sportieve aard.
 7. Op belangrijke evenementen zal er steeds naar worden gestreefd een delegatie van beide partijen af te vaardigen.